Numer programu: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37201 „Turcja od kuchni”

Numer programu: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37201

Tytuł: „Turcja od kuchni”

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku złożył w  2013 do Agencji Narodowej w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności IVT  pod nazwą „Turcja od kuchni” w ramach programu Leonardo da Vinci


Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” , który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ma na celu zwiększanie przejrzystości i uznawalności kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

W wyniku selekcji nasz wniosek w maju 2013r. został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w marcu 2014 roku został przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego p.t.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 r. dwutygodniowych praktyk w Hotelu Anemon w Manisie w Turcji. www.anemonhotels.com

Na zagraniczne praktyki wyjedzie w terminie od 15czerwca 2014 do 28 czerwca 2014 r.

5 uczniów z III klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Na miejscu z uczniami obecny będzie opiekun, którego zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

 Główne cele projektu : 

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,

  • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

  • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,

  • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,

  • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,

  • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,

  • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;

  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (TURCJA) 

Projekt będzie trwał od 7 kwietnia 2014 do 31 października 2014.

Podmioty uczestniczące w projekcie to:

– Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku – instytucja wysyłająca

Manisa Nihal Akçura Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi – instytucja pośrednicząca

Anemon Turizm İnş. ve Tic. A.Ş –  Anemon Manisa Otel – instytucja przyjmująca

 Przed wyjazdem uczniowie odbędą przygotowanie językowo – kultrowo – pedagogiczne, które obejmować będzie

– 20 godzin języka anielskiego zawodowego

– 10 godzin przygotowania kulturowego

– 10 godzin przygotowania pedagogicznego

Ponadto w czasie pobytu w Turcji uczniowie będą uczestniczyć w 10 godzinnym kursie języka tureckiego.

 Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że  pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych  i społecznych.