Numer projektu: POWERVET- 2014 -1-PL01-KA102-001545 Tytuł: „Praktyka zagraniczna zwiększeniem szans na zatrudnienie”

Projekt

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego ” realizowany przez FRSE

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

na zasadach Programu Erasmus +

Numer projektu: POWERVET- 2014 -1-PL01-KA102-001545

Tytuł: „Praktyka zagraniczna zwiększeniem szans na zatrudnienie”

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku złożył w  2014 do Agencji Narodowej w Warszawie wniosek o realizację projektu mobilności IVT  pod nazwą „Praktyka zagraniczna zwiększeniem szans na zatrudnienie” w ramach programu Erasmus +


W wyniku selekcji nasz wniosek został zakwalifikowany na listę rezerwową, a następnie w listopadzie 2014 roku został przewidziany do dofinansowania w ramach projektu systemowego p.t.: „Praktyka zagraniczna zwiększeniem szans na zatrudnienie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  

Nasz projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 r. dwutygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach z branży gastronomicznej i hotelarskiej w miejscowości Rimini – Włochy.

Na zagraniczne praktyki wyjedzie w terminie od 29sierpnia 2015 do 13 września 2015r.

11 uczniów z I, II i III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz 5 uczniów z III klasy Technikum Hotelarstwa

Na miejscu z uczniami obecni będą opiekunowie, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

 Główne cele projektu : 

  • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,

  • nabycie kwalifikacji przez uczestników, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,

  • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,

  • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców umiejętności posługiwania się językiem obcym,

  • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym, ale i na europejskim rynku pracy,

  • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,

  • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym;

  • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego( Włochy) 

Projekt będzie trwał od 31 grudnia 2014 do 30 grudnia 2015.

 

Podmioty uczestniczące w projekcie to:

– Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku – instytucja wysyłająca

– Sistema Turismo s.r.l. – instytucja pośrednicząca

– Hotele i restauracje w Rimini  – instytucje przyjmujące

 Przed wyjazdem uczniowie odbędą przygotowanie językowo – kultrowo – pedagogiczne, które obejmować będzie

– 15 godzin języka anielskiego zawodowego

– 20 godzin przygotowania kulturowego z podstawami języka włoskiego

– 20 godzin przygotowania pedagogicznego

 Wszystkie wydatki związane z organizacją praktyki zostaną sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej- 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Nasza szkoła zdając sobie sprawę, że  pełni ważną rolę w procesie przygotowania młodzieży do podejmowania działań związanych z pierwszą pracą zawodową, chce realizując projekt odpowiednio przygotować uczniów do podjęcia aktywności zawodowej oraz przygotować młodych techników do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych  i społecznych.