Informacja 1 IX 2016 r.

 

Złoty Potok, 01.09.2016 r.

INFORMACJA

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Cele projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 u/u z naszej szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u/u w kontekście ich kariery edukacyjno – zawodowej, w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu.

W projekcie będą realizowane następujące zadania: 1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 30 u/u w tym: – indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe, – grupowe spotkania z przedsiębiorcami, – warsztaty z doradztwa zawodowego, – grupowe spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

2. Doposażenie bazy technologiczno – dydaktycznej ZS, 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu, 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz organizacja szkoleń i kursów dla 30 u/u, 5. Staże zawodowe dla 30 u/u, 6. Kursy dla u/u i dla nauczycieli: – Sugarrcraftingu, – fotografia kulinarna, – Carving I i II stopnia, – kuchnia molekularna, – Gastro pos i szef obsługa, – Microsoft Exel, – Microsoft PowerPoint, – Grafika komputerowa, – Desery w nowoczesnym wydaniu, – Obsługa kas fiskalnych, – Tworzenie aplikacji internetowych

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.

Rekrutacja u/u i nauczycieli do projektu odbędzie się w dniach od 02.09-15.09.2016 r. na podstawie jawnego regulaminu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej szkoły (www.zlpotok.pl) i szkolnej tablicy ogłoszeń. Dla nauczycieli dodatkowo w pokoju nauczycielskim. Rekrutację u/u poprzedzi słowny przekaz informacji o projekcie w poszczególnych klasach przez specjalistę ds. promocji i rekrutacji Pana Mirosława Pietrzaka Ponadto dyrektor szkoły Pan Dariusz Ciuk na apelu rozpoczynającym rok szkolny poinformował u/u, nauczycieli i rodziców o realizowanym projekcie w ZS w Złotym Potoku. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans K i M poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie u/u i nauczycieli bez względu na płeć czy wyznanie.

Zajęcia będą przebiegały zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu. Harmonogram będzie dostępny i na stronie internetowej szkoły.

W dniach od 16 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. (ferie zimowe) jest przerwa w realizacji zajęć. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w dniu 30 stycznia 2017 r.

Po ukończeniu zajęć w projekcie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.