REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Powiatem Częstochowskim i Kaczor Aneta F.H.U. VIKA Aneta Kaczor realizuje projekt pn. „ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów – RIT, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego,

 4. Zasięg terytorialny Projektu – województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Janów.

 5. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.

 6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu.

 7. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

 2. Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

 3. SAWG (Lider) – Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki .

 4. Partner – Powiat Częstochowski oraz Kaczor Aneta F.H.U. VIKA Aneta Kaczor.

 5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

 6. Uczestnik Projektu – to osoba, która:

 1. spełnia kryteria dostępu zamieszczone w § 4,

 2. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła formularz rekrutacyjny,

 3. została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Oświadczenia, Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji do Projektu.

 4. Rozpoczęła udział w przynajmniej jednym rodzaju zajęć dodatkowych w ramach projektu,

 5. podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie.

 1. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Kandydata w imieniu którego dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy jest to osoba niepełnoletnia.

 2. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu.

§ 3

Cele Projektu i formy wsparcia

 1. Cel realizacji projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 30 uczniów ( 20K) z ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku poprzez realizacje i wsparcie odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych ucznia , rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 4 pracowni nauki zawodu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli ( 5K) zawodu w terminie 01.09.2016- 30.09.2017.

 1. Promocja projektu:

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W tym celu ZS w Złotym Potoku zostaną rozwieszone plakaty (tablice ogłoszeń) oraz opracowane i wydrukowane ulotki oraz zakupiony i zamieszczony w holu szkoły roll-up z informacją o projekcie. Ponadto informacja będzie dostępna na stronie internetowej ZS, Powiatu Częstochowskiego i SAWG. Dyrekcja szkoły przekaże informacje o programie na apelu rozpoczynającym rok szkolny. Materiały informacyjne będą zawierały podstawowe informacje o projekcie m.in. terminy, kryteria rekrutacji, metodologię przyznawania dodatkowych punktów, zakres działań projektowych. W przypadku niskiego zainteresowania projektem zostanie zintensyfikowana kampania informacyjno-promocyjna w szczególności o korzyściach płynących z udziału w programie (m.in. wzrost atrakcyjności na rodzaj zatrudnienia). W ZS w Złotym Potoku utworzone zostanie Biuro Projektu.

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 30 uczniów Technikum w ZS w Złotym Potoku:

 1. Zajęcia dodatkowe- specjalistyczne:
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego,
 1. Kursy:
 • Kurs Sugarcraftingu,
 • Fotografia kulinarna,
 • Carving I i II stopnia,
 • Kurs baristy I stopnia,
 • Kuchnia molekularna,
 • Gastro pos i szef obsługa,
 • Microsoft Exel,
 • Microsoft PowerPoint,
 • Grafika komputerowa. Photoshop,
 • Desery w nowoczesnym wydaniu,
 • Obsługa kas fiskalnych,
 • Tworzenie aplikacji internetowych,
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • grupowe spotkania z przedsiębiorcami,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 • grupowe spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy.
 1. Staże zawodowe.
 1. Przewidziane formy wsparcia dla nauczycieli Technikum w ZS w Złotym Potoku:

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodów

 • Kurs Sugarcraftingu,

 • Fotografia kulinarna,

 • Carving I i II stopnia,

 • Kurs baristy I stopnia,

 • Kuchnia molekularna Gastro pos i szef obsługa,

 • Microsoft Exel,

 • Microsoft PowerPoint,

 • Grafika komputerowa Photoshop,

 • Desery w nowoczesnym wydaniu,

 • Obsługa kas fiskalnych,

 • Tworzenie aplikacji internetowych.

 

§ 4

Uczestnicy Projektu

1.Charakterystyka grupy docelowej w projekcie:

Projekt skierowany jest do 30 uczniów (20K,10M) i 6 nauczycieli zawodu (5K, 1M) z Technikum prowadzący kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół im. Wł. Szafera z Złotym Potoku:

 • 21 Uczniów (15K) – kierunek technik żywienia i usług,

 • 4 uczniów (2K) – kierunek technik hotelarstwa,

 • 5 uczniów (3K) – kierunek technik organizacji reklamy

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I-IV w Złotym Potoku w wieku 16-18 lat oraz nauczyciele kształcenia zawodowego w wieku aktywności zawodowej zatrudnieni w ZS w roku szkolnym 2016/2017.Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. śląskiego w rozumienie KC. 70% uczniów pochodzi z terenów wiejskich (gmina Janów), 22 UP zamieszkuje tereny wiejskie,

– płeć: proporcja kobiet i mężczyzn (K i M) w projekcie odpowiada proporcji K i M w obu szkołach oraz wynika z analizy i diagnozy szkół (w szczególności potrzeb uczniów i nauczycieli), w tym liczby uczniów i nauczycieli w szkołach,

– wykształcenie: 100% nauczycieli objętych wsparciem w projekcie ma wykształcenie wyższe (nauczyciele stażyści, kontraktowi, dyplomowani ,mianowani),

– status społeczny: min 15 uczniów pochodzi z rodzin o niskim statucie społecznym . Wśród uczniów ZS blisko 20% pochodzi z rodzin, w których rodzice nie maja możliwości żeby sfinansować dodatkowe formy rozwoju swoich dzieci. Uczniowie, których rodzice korzystają ze świadczeń OPS będą traktowani priorytetowo podczas rekrutacji.

– 2 uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,

§ 5

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.„ Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.

2. Formularz rekrutacyjny do Projektu dla ucznia lub Formularz rekrutacyjny do Projektu dla nauczyciela, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu – w przypadku osób niepełnoletnich podpisem rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia lub Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela.

4. Oświadczenie kandydata do projektu (dotyczy uczniów biorących udział w projekcie).

5. Oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia lub oświadczenie uczestnika projektu dla nauczyciela (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).

6. Dokumenty potwierdzające (jeśli dotyczy):

  • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności.

  • w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  • w przypadku trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

  • w przypadku uczniów z problemami z trudnościami w pracy zespołowej.

§ 6

Rekrutacja Uczestników Projektu

    1. Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w ZS w Złotym Potoku 01-15.09.2016 w godz.: 8 do 14.

    2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

    3. Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z kompletem załączników zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu.

Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły www.zlpotok.pl. www.sawg.pl oraz będzie dostępny sekretariacie ZS w Złotym Potoku.

    1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wyszczególnionych §5 pkt.2-5.

    2. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w sekretariacie ZS, w biurze projektu lub przekazać nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, wychowawcom, dyrekcji, lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

    3. Kwalifikacja Kandydatów do projektu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów i 6 nauczycieli z ZS im.Władysława Szafera w Złotym Potoku, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

    1. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.

    2. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne
     spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.

    3. Szczegółowa punktacja priorytetowych kryteriów udziału jest zamieszczona jest w niniejszym Regulaminie (patrz pkt.11 cz.I).

    4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach zajęć/ form wsparcia. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany powiadomić Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach oraz przedstawić dokument uzasadniający nieobecność. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostanie skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

    1. Etapy rekrutacji:

I. Warunki uczestnictwa w projekcie:

KRYTERIA FORMALNE (kryteria obligatoryjne)

– uczeń z ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku Technikum

– nauczyciel kształcenia zawodowego w ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I- VI w wieku 16-18, w roku szkolnym 2016/2017 oraz nauczyciele w wieku aktywności zawodowej z . Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. śląskiego w rozumienie KC.

W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano, pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 1. Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla uczniów:

– uczniowie z terenów wiejskich- 1pkt

– uczniowie ze SPE 1 pkt ( weryfikacja na podstawie opinii PPP o dysfunkcji i trudności w nauce)

 1. Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla nauczycieli:

– nauczyciel/lka zawodu zatrudniony/a w ZS im. Wł Szafera w Złotym Potoku, który/a w ostatnich 12 miesiącach nie uczestniczył/a w żadnej z form kształcenia/ podnoszenia kwalifikacji- 1 pkt.

 1. NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w sekretariacie ZS.

 2. OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem ZS oraz koordynatorem projektu na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej, następnie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej kwalifikację uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę, wyników końcowych z poszczególnych przedmiotów oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa (uczniów wg przejawianych problemów i predyspozycji będą dobierani do odpowiedniej grupy). Ponadto będzie sprawdzana kompletność dokumentów i kryterium uczestnictwa weryfikujące przynależność do grupy docelowej zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie – na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

§ 7

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie (lista podstawowa i lista rezerwowa) ogłoszona na stronie internetowej Lidera oraz dostępna będzie w Biurze Projektu.

 2. Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom osobiście przez nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, wychowawców lub dyrekcję szkoły.

 3. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zostaną umieszczone na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji.

 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§ 8

Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:

 1. wypełniania obowiązków wynikających z zapisów we wniosku o dofinasowanie projektu oraz złożonych oświadczeń i deklaracji podczas rekrutacji;

 2. stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu;

 3. pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

 4. rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;

 5. wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją;

 6. współpracy z Organizatorem;

 7. dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Organizatora;

 8. informowania Organizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału w Projekcie.

§ 9

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, Trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.

 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła.

§ 10

Zasady monitoringu Uczestników/czek

 1. Potwierdzenie obecności uczestnika na zajęciach każdorazowo następuje poprzez sprawdzenie obecności i złożenie podpisu przez osobę prowadzącą zajęcia na liście obecności.

 2. Na zlecenie Lidera Projektu wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas realizowanych zajęć, które potwierdzać mają udział osób na zajęciach. Dokumentacja fotograficzna wykonywana będzie przez osobę prowadzącą dane zajęcia, a następnie przekazywana kadrze zarządzającej Projektem. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć na potrzeby monitoringu w projekcie.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.

 4. Uczestnicy zobowiązani są do przystąpienia do form potwierdzających fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do okazania dokumentacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje / kompetencje po opuszczeniu programu m.in. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

 6. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji podczas udziały w projekcie.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora.

 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu RPO SL na lata 20142020.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu, po pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2016r.