Dyrektor Z.S. zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć 26 X 2016 r.

Złoty Potok 26.10.2016 r.

W związku z realizacją przez Zespól Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

( nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-0441/16-001)

Oś priorytetowa: XI, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Północnego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć w projekcie:

I. Zajęcia specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego.

Zajęcia będą prowadzone po 2 godziny dydaktyczne w tygodniu według harmonogramu ustalonego przez osoby zarządzające projektem.

  Wymagane dokumenty:

  •  list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające stosowne kwalifikacje zawodowe
  • zaświadczenie o niekaralności

Dodatkowym atutem będzie wykazanie, że kandydat prowadził zajęcia w realizowanych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z każdym, który złoży dokumenty i będzie posiadał stosowne kwalifikacje zostaną przeprowadzone negocjacje dotyczące udzielenia zamówienia na prowadzenie zajęć i pozostałych warunków pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Dokumenty należy składać do dnia 07.11.2016 r. do godz. 09.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w formie oryginału lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Złotym Potoku oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i w realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 922)

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane e-mailem lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku i „specjalista” ds. rekrutacji i monitorowania pod nr. tel. (034) 3278 – 008