INFORMACJA o realizacji projektu 15 XII 2016 r.

 

W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.1102.02-24-0441/16-001) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Zajęcia realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Na dzień 30 listopada 2016 zrealizowano już następującą ilość godzin:

1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie:

a) żywienia i usług gastronomicznych ( 30 godzin),

b) hotelarz ( 9 godzin)

c) organizacja reklamy ( 8 godzin)

2. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego w zawodzie:

a) żywienia i usług gastronomicznych ( 16 godzin),

b) hotelarz ( 4 godzin)

c) organizacja reklamy ( 6 godzin)

Specjalista d.s promocji i monitoringu

Mirosław Pietrzak